KVKK Aydınlatma Metni

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) doğrultusunda Veri Sorumlusu sıfatıyla İnfina Yazılım A.Ş. ve İnfina Yazılım San.Ve Tic.Ltd. Şirketleri olarak (“ŞİRKETLER”) , verilerinizi aşağıdaki başlıklarda belirttiğimiz şekilde işleyeceğimizi, saklayacağımızı, ilgili mevzuata uygun olarak ve koşullar sağlandığında 3.kişi ve kurumlara aktaracağımızı bilgilerinize sunarız.

1) Şirketlerimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesinde KVKK’nın 4. Maddesi doğrultusunda aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır;
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
 • 2) Şirketlerimiz tarafından Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki şartlar gözetilmektedir;

  KVKK Gereğince kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez ancak aşağıdaki şartların birinin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • 3) Şirketlerimiz Kişisel Verilerin Aktarılması gerektiğinde aşağıdaki hususları dikkate almaktadır;

  Kişisel verileriniz, Şirketlerimiz arasında ve Şirketler’in ortaklarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

  Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirketler’in ya da Şirketler’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirketler’in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Şirketler’in insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

  Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

  KVKK 8. maddesi uyarınca; ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerin aktarılması mümkün değildir. Ancak aynı maddenin 2. fıkrasında aşağıdaki istisnalar yeralmaktadır;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • hallerinde ilgili kişinin açık rızası alınmaksızın kişisel veriler aktarılabilecektir.

  Bununla birlikte Kanun’un 6/3. maddesinde atıf yapılan hallerde kişisel verilerin aktarılabilmesi yeterli önlemlerin alınması koşuluna bağlanmıştır.

  4) Kişisel Verilerinize Yönelik KVKK’dan doğan Haklarınız;

  KVKK madde 11 uyarınca Şirketlerimize başvurarak;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • haklarına sahipsiniz.

  Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla göndermeniz gerekmektedir. Şirketlerimiz talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

  Posta Adres: İNFİNA YAZILIM A.Ş.

  Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Masaldan İş Merkezi No: 60
  G Blok No: 9-10 PK: 34696 ÜSKÜDAR-İSTANBUL